منبع تغذیه S7 1200 زیمنس

  موجودی / تخفیف

  ورودی آنالوگ

  خروجی آنالوگ

  ورودی دیجیتال

  خروجی دیجیتال

  ولتاژ تغذیه (V)